Allmänna villkor

Gäller från och med 2020-10-13

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan dig som kund (”Kunden”, ”du”) och Paradisum AB:s (org. nr 559263-7515, adress Turning Torso, 211 15 Malmö) verksamhet SeniorLyx (”SeniorLyx”), vid beställning av evenemang (tillsammans ”Tjänst”, ”Tjänster” eller ”Evenemang”) som tillhandahålls via SeniorLyx hemsida (seniorlyx.se) (”Plattformen”). 

Genom att registrera ett användarkonto hos SeniorLyx eller använda Plattformen och/eller Tjänsterna bekräftar du att du har läst och godkänner Villkoren. 

Via Plattformen kan du beställa Tjänster från vår katalog som finns tillgänglig på Plattformen. Tjänsterna levereras och tillhandahålls av utvalda leverantörer som SeniorLyx har avtal med (”Leverantör” eller ”Samarbetspartner”). 

Villkoren utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Villkoren berör. Vid väsentliga förändringar av Tjänsterna eller Plattformen uppdateras dessa Villkor och en ny version görs tillgänglig på Plattformen. Du ansvarar själv för att tillse att du tagit del av den senast uppdaterade versionen av Villkoren.

SeniorLyx erbjuder Evenemang som presenteras via Plattformen. Tjänsterna levereras av en eller flera av våra Samarbetspartners. SeniorLyx är arrangör av Evenemangen och därmed står för att sammanställa delleveranser från Samarbetspartners. Vidare marknadsför SeniorLyx Evenemangen via Plattformen där innehåll, datum och pris framgår och där kunden har möjlighet att anmäla sig till och köpa biljett för att delta i Evenemangen. 

SeniorLyx håller båda Kunden och Samarbetspartners uppdaterade med sådan information som är nödvändig för att kunna leverera den beställda Tjänsten. Till dig som Kund består denna information minst av exakt tid och plats för när Tjänsten ska levereras. Till våra Samarbetspartners är det minst information om din anmälan inklusive antal köpta platser på det aktuella Evenemanget. 

Samtliga anmälningar och köp av biljett genomförs via Plattformen genom att du väljer den eller de Evenemang som du önskar delta i. Anmälan till ett Evenemang kan göras fram till sista anmälningsdagen som anges på Plattformen. Din anmälan anses vara genomförd när du har erlagt betalning för hela din beställning. Efter betalning är anmälan bindande. 

Varje genomförd och betald anmälning bekräftas via e-post. Din bekräftelse innehåller exakt datum, tid och plats för Evenemanget. Du ansvarar för att ange korrekt e-postadress och telefonnummer dit vi kan skicka bekräftelsen på din anmälan och där du kan hållas informerad om eventuella förändringar. 

Evenemangen genomförs av våra Samarbetspartners och eventuella skador som Leverantören, du själv eller tredje part har orsakat under eller i direkt anslutning till Evenemangen ska regleras direkt mellan dig som Kund och våra Samarbetspartners. 

Evenemangen genomförs av våra Samarbetspartners på den plats och vid den tid som framgår av din bekräftelse. SeniorLyx och våra Samarbetspartners tar inte ansvar för konsekvenserna om du blir försenad till eller helt uteblir från ett Evenemang som du har anmält dig till. 

Skulle Evenemanget som du köpte bli inställt får du information om detta senast dagen efter sista anmälningsdagen som annonserats på Plattformen. Informationen skickas till den e-postadress dit bekräftelsen skickades. Om Evenemanget blir inställt får du erlagd betalning tillbaka. 

Skulle ett Evenemangs innehåll eller datum ändras informeras du om detta. Vid ändring av datum eller vid väsentlig förändring i Evenemangets innehåll har du rätt att göra avbeställning och få erlagd betalning tillbaka. 

Aktuella priser för respektive Evenemang visas i Plattformen. SeniorLyx äger rätt att löpande ändra priser och/eller Tjänsternas innehåll. Om inte annat särskilt överenskommits ska betalning för beställt Evenemang ske via Plattformen vid beställningstillfället. 

Priserna i Plattformen visas i svenska kronor och är inklusive moms. Momssatserna varierar beroende på typ av evenemang och specificeras på ditt kvitto. 

Betalning kan göras  med bankkort via Plattformen eller genom att använda ett presentkort från SeniorLyx med giltig kod. 

Om SeniorLyx erbjuder kunden introduktionspriser eller ”prova-på-pris”, gäller sådant erbjudande endast en gång per registrerad användare. Detsamma gäller andra kampanjer på Plattformen om inte annat anges specifikt i den aktuella kampanjen. SeniorLyx förbehåller sig rätten att avsluta kampanjer och tiden för introduktionspris eller liknande utan föregående meddelande till kunden.

Presentkort (vouchers med ett bestämt nominellt värde) utställda av SeniorLyx kan lösas in för att helt eller delvis betala för Tjänsterna vid beställning via Plattformen, såvida inte annat anges specifikt för presentkortet i fråga. Presentkort kan inte lösas in mot kontanter. 

Betalning med presentkort görs genom att du anger den kod som framgår på presentkorten i kassan i fältet som är avsett för detta. Presentkortets värde dras då från beloppet som ska betalas. Om ett presentkorts värde överstiger priset på den beställda Tjänsten sparas överblivet belopp och kan användas vid ett senare köptillfälle. Om du har ett kundkonto hos SeniorLyx kan du även se återstående värde av ett presentkort. 

När giltighetsperioden angiven för presentkortet har gått ut kan presentkortet inte användas som betalningsmedel vid köp, inte återaktiveras och dess kvarvarande ej förbrukade värde kan inte heller återbetalas.

Genom att godkänna Villkoren intygar du att du är minst 18 år och att inga hinder föreligger för att du ska kunna godkänna dessa Villkor med bindande verkan. Du ansvarar själv för att de uppgifter du lämnar vid registrering av ditt användarkonto hos SeniorLyx är korrekta. 

Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas till någon annan. Du ansvarar själv för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras säkert och inte sprids vidare.

Om du vid deltagande på ett evenemang orsakar någon skada hos Leverantören är du skyldig att ersätta det.

Du har inte rätt att använda SeniorLyx varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av Plattformen eller Tjänsterna.

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med SeniorLyx integritetspolicy som finns tillgänglig via Plattformen.

Vi vill att du ska vara nöjd! Om du anser att det är något fel på Tjänsten som du har nyttjat, ber vi dig kontakta oss omedelbart via Plattformen. 

Reklamation ska göras så snart som möjligt efter genomfört Evenemang, dock senast 24 timmar efter annonserad starttid. 

Så snart som möjligt efter att vi mottagit din reklamation eller åsikt granskar vi ärendet för att identifiera problemet med syfte att finna en lösning i enlighet med gällande konsumentskydds­lagstiftning. SeniorLyx förbehåller sig rätten att avgöra vad som anses vara en lämplig lösning i varje enskild situation. 

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) reglerar när konsumenter har rätt att frånträda köpeavtalet, dvs. utnyttja sin ångerrätt. Huvudregeln är att du kan ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du ingår avtal om köp av en tjänst. Ångerrätten gäller dock inte vid köp av kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod (se lagens 11 §). Därför gäller ångerrätten inte för biljetter som du köper via vår Plattform. 

Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida.

Vid godkänd återbetalning ska SeniorLyx snarast möjligt hantera så att du får tillbaka dina pengar. 

Återbetalning kommer att ske enligt det betalningsmedel som du använde för betalning av Tjänsten, såvida inte annat överenskommits eller SeniorLyx av något skäl är förhindrad att använda sådant betalningsmedel. Det innebär att du får återfört beloppet till samma betalkort som användes vid betalning. Om köpet betalades helt eller delvis med ett presentkort kommer det belopp som betalades med betalkort återbetalas till samma kort och det värde som hade dragits av från presentkortets värde återföras till presentkortet.  

SeniorLyx tillhandahåller support via e-post support@seniorlyx.se

SeniorLyx förbehåller sig rätten att avsluta Tjänsterna eller stänga av användandet av Plattformen för kunder som bryter mot dessa Villkor. En sådan uppsägning sker omedelbart och meddelas den aktuella kunden via e-post.

SeniorLyx förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren till tredje part, förutsatt att den övertagande tredje parten kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för kunden tillfredsställande sätt.

Du är skyldig att ersätta SeniorLyx för all direkt och indirekt skada som SeniorLyx lider till följd i anledning av ditt brott mot Villkoren.

Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller, försåvitt annat inte följer av tvingande lag, följande avseende SeniorLyx ansvar gentemot dig som Kund:

  • Utöver vad som anges i Villkoren lämnar SeniorLyx inga garantier beträffande innehåll, information, tjänster eller annat som tillhandahålls av eller genom SeniorLyx på Plattformen. SeniorLyx lämnar vidare inte heller några garantier beträffande Plattformens eller Tjänsternas funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet.
  • SeniorLyx ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av information som Du skickar in till SeniorLyx eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte SeniorLyx för brottsliga gärningar som begås med användning av SeniorLyx tjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida.
  • SeniorLyx ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador orsakade av din användning av Plattformen, Tjänsterna eller information från SeniorLyx. Detta gäller dock inte om SeniorLyx orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.
  • SeniorLyx förbehåller sig rätten att ställa in eller avboka ett Evenemang om Kunden har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering, och som orsakar att våra Samarbetspartners inte har möjlighet att fullborda beställningen, eller vid force majeure-liknande händelser såsom pandemi, inklusive Corona, naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för SeniorLyx, eller annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att Tjänsten ska kunna fullgöras. SeniorLyx åtar sig att så snart som möjligt informera Kunden därom.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag.

Om tvist föreligger mellan SeniorLyx och Kunden ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten i andra hand avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden och i sista hand av allmän domstol.

Denna webbplats använder cookies för att hjälpa oss att ge dig den bästa upplevelsen när du besöker. Genom att använda denna webbplats godkänner du vår cookiepolicy.