Integritetspolicy

Gäller från och med 2020-08-01

På SeniorLyx tar vi din integritet på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Denna policy beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Vidare beskrivs dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Paradisum AB (559263-7515), som äger SeniorLyx och som driver hemsidan seniorlyx.se, ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter när vi behandlar dina uppgifter för egna ändamål.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på flera sätt, exempelvis när du besöker oss på nätet (bland annat genom cookies på vår hemsida), upprättar ett kundkonto eller genomför köp av oss. 

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in information om dig. Informationen lämnas eller inhämtas direkt från dig som är kund eller om du besöker någon av våra webbsidor. Den information som kan komma att samlas in är: Person- och kontaktinformation, Betalningsinformation (dock ej information om betalkort), Kommunikation mellan dig och SeniorLyx, Information om ditt beteende och geografisk positionering vid besök på vår Plattform, information om eventuella allergier eller andra speciella önskemål du delar med oss i samband med din beställning.

Information som samlas in om dig används för att kunna tillhandahålla våra tjänster och uppfylla avtalsmässiga skyldigheter. Vi kan även komma att använda dina uppgifter för marknadsföring eller för information till dig om våra produkter och tjänster. Vidare använder vi informationen som underlag för vidareutveckling av våra produkter och tjänster.

Behandling av personuppgifter kan komma att ske hos SeniorLyx samarbetspartners i den mån det är nödvändigt för fullgörande av våra skyldigheter mot dig. 

Din information kan komma att överföras eller delas med tredje part. Vi kommer vid sådana tillfällen vidta åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag. Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, följande tredje parter: 

  • Samarbetspartners – SeniorLyx kan komma att behöva dela information om dig med våra Samarbetspartners som levererar Tjänsterna till dig. Sådan information är Person- och kontaktinformation till dig, information om din betalning, kommunikation mellan dig och SeniorLyx, information om eventuella matallergier eller andra speciella önskemål du delar med oss i samband med din beställning. 
  • Myndigheter – SeniorLyx kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polismyndigheten, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt godkännande att göra det.

Dina personuppgifter avses att behandlas inom EU/ EES men kan i undantagsfall överföras till, och behandlas i, land utanför EU/ EES av annan leverantör eller underleverantör. Vissa tjänste- eller betaltjänstleverantörer kan komma att befinna sig utanför EU/EES. Till dessa hör Zoom Video Communications, Inc., Stripe. SeniorLyx överför aldrig några uppgifter utanför EU/EES utan att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder.

Personuppgifter sparas endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål de avsetts för eller uppfylla skyldigheter enligt tillämpliga lagar och regler.

Dina uppgifter: Du som privatpersoner har rätt att få information om vilka personuppgifter SeniorLyx behandlar om dig. Begäran om sådant registerutdrag ska göras skriftligen till adressen SeniorLyx, Turning Torso, 211 15 Malmö. Begäran ska vara undertecknad av den person som information avser samt den ska innehålla uppgift om namn och folkbokföringsadress på den person begäran avser.

Ändring av dina uppgifter: Om dina uppgifter är fel har du rätt att få dessa rättade. Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade av oss t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt. Du har rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.

Begränsa dina uppgifter: Du har rätt att kräva att vi begränsar dina personuppgifter. Om du bestrider personuppgifterna korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.

Marknadsföring: Du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter i den mån behandlingen sker för direktmarknadsföring. Vid en sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.

Avsluta ditt kundkonto: Du har när som helst rätt att avsluta ditt kundkonto via vår Plattform. Dina kontouppgifter kommer då att raderas omedelbart och tas bort i våra register. Eventuella innestående stjärnor kommer inte att återbetalas om du avslutar ditt kundkonto hos SeniorLyx.

 

Kontakta vår kundsupport för fler instruktioner hur SeniorLyx kan hjälpa dig med dina rättigheter på support@seniorlyx.se.

Denna policy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på SeniorLyx Plattform.

Denna webbplats använder cookies för att hjälpa oss att ge dig den bästa upplevelsen när du besöker. Genom att använda denna webbplats godkänner du vår cookiepolicy.